Verbetering vergunningvrij bouwen, snellere procedures

Het wordt voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen. Ook wordt het eenvoudiger tot een duur van tien jaar af te wijken van een bestemmingsplan en leegstaande gebouwen voor een ander doel te gebruiken.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van de ministers Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, minister Blok voor Wonen en Rijksdienst, minister Kamp van Economische Zaken en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met de wijzigingen wordt een groot aantal gemeentelijke wensen gerealiseerd.

Het besluit is van grote betekenis voor de dagelijkse praktijk. De nieuwe landelijk uniforme regels gaan uit van een maximum toelaatbare oppervlakte van aan-, uit- en bijgebouwen bij een hoofdgebouw, waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. Met het voorstel geeft het kabinet ook uitvoering aan de motie Pieper c.s., waarin de Tweede Kamer de regering oproept de mogelijkheden voor plaatsing van mantelzorgwoningen te vereenvoudigen.

Daarnaast kunnen gemeenten sneller omgevingsvergunningen verlenen voor activiteiten die, tot een duur van tien jaar, strijdig zijn met het bestemmingsplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om noodwinkels of noodscholen. Dit scheelt jaarlijks € 0,65 miljoen aan administratieve lasten. Ook wordt het eenvoudiger om bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen een andere maatschappelijk gewenste functie te geven. Kantoren kunnen zo in de toekomst sneller worden omgebouwd tot bijvoorbeeld studentenflats of seniorenwoningen. Een vlotte transformatie helpt om het tekort aan woningen en het overschot aan kantoren aan te pakken.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Blauwe envelop Belastingdienst verdwijnt

Vanaf 2016 zal de aanslag inkomstenbelasting eerder vastgesteld worden. In de meeste gevallen zal dit ook de definitieve aanslag zijn. De blauwe envelop en voorlopige aanslag (VA) zullen vrijwel geheel verdwijnen. Deze week heeft staatssecretaris Weekers het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voorlopige aanslag verdwijnt

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de voorlopige aanslag na de aangifte in de regel verdwijnt en door één aanslag vervangen wordt. Belastingplichtigen kunnen voortaan tot 18 maanden na de aangifte via hun eigen belastingdomein de aanslag aanvullen ofwel herzien. Aanvullingen of wijzigingen worden dan niet meer als bezwaar behandeld. Ook is toegevoegd dat de opschorting van de uiterste termijn voor het vaststellen van de definitieve aanslag maximaal zes maanden kan duren.

Communicatie digitaal

De aanpassingen in de wet ondersteunen het streven om alle belastingbetalers een eigen berichtenbox te geven waarmee met de Belastingdienst gecommuniceerd kan worden. “Hiermee zullen miljoenen blauwe enveloppen verdwijnen en wordt het verkeer tussen de burger en de Belastingdienst digitaal en informeler,” aldus Weekers.

Navorderingstermijn

De navorderingstermijn voor mensen die te goeder trouw een fout maken, gaat van vijf jaar naar 3 jaar. Nieuw hierbij is echter dat de fiscus niet meer een ‘nieuw feit’ hoeft aan te voeren. Navordering is ook mogelijk als de belastingplichtige wist of behoorde te weten dat een aanslag onjuist was. Mensen die te kwader trouw zijn, zullen langer achtervolgd worden. Hierbij zal de navorderingstermijn van vijf naar twaalf jaar gaan.

Intermediairs

Elsevier werkt ook aan een volledig online belastingdomein voor intermediairs. Met de introductie vanElsevier Nextens is het voor belastingadviseurs mogelijk om in de cloud te werken. Voortaan kunnen zij online bij hun aangifteprogramma’s en adviestools. Hierdoor zijn klantgegevens altijd en overal beschikbaar. Innovatieve cloud-techniek verbindt alle beschikbare informatie en rekenkracht en maakt slimmer werken mogelijk. Belastingadviseurs kunnen nu klantgerichter en efficiënter aan de slag, zonder technisch gedoe of hoge IT-kosten.

 

Documenten en publicaties

  • Nader rapport betreffende het voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagen en een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

  • Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagen en een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst)

  • Algemene wet inzake rijksbelastingen. Tijdelijke verruiming en daaropvolgende aanscherping inkeerregeling

  • 1 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagen en een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst)

Bron: Elsevier Fiscaal

BlauweenvelopBelastingdienstverdwijnt

<p>Vanaf 2016 zal de aanslag inkomstenbelasting eerder vastgesteld worden. In de meeste gevallen zal dit ook de definitieve aanslag zijn. De blauwe envelop en voorlopige aanslag (VA) zullen vrijwel geheel verdwijnen. Deze week heeft staatssecretaris Weekers het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd.</p>
<h2>Voorlopige aanslag verdwijnt</h2>
<p>In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de voorlopige aanslag na de aangifte in de regel verdwijnt en door &eacute;&eacute;n aanslag vervangen wordt. Belastingplichtigen kunnen voortaan tot 18 maanden na de aangifte via hun eigen belastingdomein de aanslag aanvullen ofwel herzien. Aanvullingen of wijzigingen worden dan niet meer als bezwaar behandeld. Ook is toegevoegd dat de opschorting van de uiterste termijn voor het vaststellen van de definitieve aanslag maximaal zes maanden kan duren.</p>
<h2>Communicatie digitaal</h2>
<p>De aanpassingen in de wet ondersteunen het streven om alle belastingbetalers een eigen berichtenbox te geven waarmee met de Belastingdienst gecommuniceerd kan worden. "Hiermee zullen miljoenen blauwe enveloppen verdwijnen en wordt het verkeer tussen de burger en de Belastingdienst digitaal en informeler," aldus Weekers.</p>
<h2>Navorderingstermijn</h2>
<p>De navorderingstermijn voor mensen die te goeder trouw een fout maken, gaat van vijf jaar naar 3 jaar. Nieuw hierbij is echter dat de fiscus niet meer een &lsquo;nieuw feit&rsquo; hoeft aan te voeren. Navordering is ook mogelijk als de belastingplichtige wist of behoorde te weten dat een aanslag onjuist was. Mensen die te kwader trouw zijn, zullen langer achtervolgd worden. Hierbij zal de navorderingstermijn van vijf naar twaalf jaar gaan.</p>
<h2>Intermediairs</h2>
<p>Elsevier werkt ook aan een volledig online belastingdomein voor intermediairs. Met de introductie van<strong><a href="http://www.elseviernextens.nl/" target="_blank">Elsevier Nextens</a></strong>&nbsp;is het voor belastingadviseurs mogelijk om in de cloud te werken. Voortaan kunnen zij online bij hun aangifteprogramma&rsquo;s en adviestools. Hierdoor zijn klantgegevens altijd en overal beschikbaar. Innovatieve cloud-techniek verbindt alle beschikbare informatie en rekenkracht en maakt slimmer werken mogelijk. Belastingadviseurs kunnen nu klantgerichter en effici&euml;nter aan de slag, zonder technisch gedoe of hoge IT-kosten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Documenten en publicaties</h2>
<ul class="common">
<li>
<h3>Nader rapport betreffende het voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagen en een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst</h3>
</li>
<li>
<h3>Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagen en een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst)</h3>
</li>
<li>
<h3>Algemene wet inzake rijksbelastingen. Tijdelijke verruiming en daaropvolgende aanscherping inkeerregeling</h3>
</li>
<li>
<h3>1 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagen en een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst)</h3>
</li>
</ul>
Bron: Elsevier Fiscaal

Officiële publicaties van overheden gebundeld op internet

Zo’n 50 gemeenten gaan hun officiële besluiten en mededelingen op internet publiceren via een gezamenlijk systeem van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Alle waterschappen doen dit al een paar maanden. Met het systeem kan iedereen ook een seintje krijgen bij berichten over een bepaald onderwerp of over een bepaald gebied: wijk, woonplaats of regio.

Op 1 januari moeten het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten al hun voorschriften op internet publiceren. Het systeem van het ministerie biedt daarvoor een gestandaardiseerde mogelijkheid. Bovendien kunnen overheden er naast hun voorschriften ook andere mededelingen kwijt die ze nu nog in huis-aan-huisbladen publiceren. Het sluit ook aan bij het plan van minister Plasterk (BZK) dat in 2017 alle contacten van de overheid met het publiek digitaal verlopen.

De berichten van de overheden die meedoen komen op www.officielebekendmakingen.nl en opwww.overheid.nl.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Officiële publicaties van overheden gebundeld op internet

Zo’n 50 gemeenten gaan hun officiële besluiten en mededelingen op internet publiceren via een gezamenlijk systeem van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Alle waterschappen doen dit al een paar maanden. Met het systeem kan iedereen ook een seintje krijgen bij berichten over een bepaald onderwerp of over een bepaald gebied: wijk, woonplaats of regio.

Op 1 januari moeten het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten al hun voorschriften op internet publiceren. Het systeem van het ministerie biedt daarvoor een gestandaardiseerde mogelijkheid. Bovendien kunnen overheden er naast hun voorschriften ook andere mededelingen kwijt die ze nu nog in huis-aan-huisbladen publiceren. Het sluit ook aan bij het plan van minister Plasterk (BZK) dat in 2017 alle contacten van de overheid met het publiek digitaal verlopen.

De berichten van de overheden die meedoen komen op www.officielebekendmakingen.nl en opwww.overheid.nl.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Kabinet stemt in met wetsvoorstel Omgevingswet

Minder regels, grotere keuzevrijheid voor burgers en ondernemers, een loket voor omgevingsvergunningen, kortere procedures en een besparing van honderden miljoenen euro’s. Dat zijn de opbrengsten van de Omgevingswet. Het omgevingsrecht, nu verspreid over 40 sectorale wetten, 117 AMvB’s en honderden ministeriële regelingen, wordt gebundeld in één nieuwe Omgevingswet. Een megaoperatie waar iedereen mee te maken krijgt: overheid, bedrijfsleven én burgers.

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd en gemoderniseerd. De Omgevingswet haalt de schotten weg  tussen een flink aantal wetten en ordent de regelgeving die betrekking heeft op het omgevingsrecht.

De omgevingswet maakt het aanvragen van vergunningen eenvoudiger. Voor burgers en bedrijven komt er een aanvraag, een loket en een besluit. Procedures voor vergunningen gaan van 26 naar 8 weken. Door een effectieve samenvoeging van wetten en regelgeving hoeven ook minder vergunningen te worden aangevraagd. Hiermee wordt besluitvorming effectiever ingericht, neemt het gebruikersgemak toe en nemen de kosten af. Een meer integrale afweging van belangen aan het begin verbetert niet alleen de besluitvorming maar leidt ook tot een snellere uitvoering.

Met de wet kan eenvoudiger, efficiënter en beter aan een duurzame leefomgeving worden gewerkt. De wet moet het mogelijk maken dat projecten – van de aanleg van (spoor-)wegen en natuurprojecten tot de vestiging van een bedrijf – efficiënt verlopen. De wet biedt ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk doordat de bestuurlijke afwegingsruimte wordt vergroot. Daardoor kan beter worden ingespeeld op regionale verschillen.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord. Zes departementen zijn bij de totstandkoming van het wetsvoorstel betrokken. Met de praktijk – gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijfsleven, milieu-organisaties – en andere belanghebbenden is uitvoerig overleg geweest over de totstandkoming van het wetsvoorstel.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kabinet stemt in met wetsvoorstel Omgevingswet

Minder regels, grotere keuzevrijheid voor burgers en ondernemers, een loket voor omgevingsvergunningen, kortere procedures en een besparing van honderden miljoenen euro’s. Dat zijn de opbrengsten van de Omgevingswet. Het omgevingsrecht, nu verspreid over 40 sectorale wetten, 117 AMvB’s en honderden ministeriële regelingen, wordt gebundeld in één nieuwe Omgevingswet. Een megaoperatie waar iedereen mee te maken krijgt: overheid, bedrijfsleven én burgers.

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd en gemoderniseerd. De Omgevingswet haalt de schotten weg  tussen een flink aantal wetten en ordent de regelgeving die betrekking heeft op het omgevingsrecht.

De omgevingswet maakt het aanvragen van vergunningen eenvoudiger. Voor burgers en bedrijven komt er een aanvraag, een loket en een besluit. Procedures voor vergunningen gaan van 26 naar 8 weken. Door een effectieve samenvoeging van wetten en regelgeving hoeven ook minder vergunningen te worden aangevraagd. Hiermee wordt besluitvorming effectiever ingericht, neemt het gebruikersgemak toe en nemen de kosten af. Een meer integrale afweging van belangen aan het begin verbetert niet alleen de besluitvorming maar leidt ook tot een snellere uitvoering.

Met de wet kan eenvoudiger, efficiënter en beter aan een duurzame leefomgeving worden gewerkt. De wet moet het mogelijk maken dat projecten – van de aanleg van (spoor-)wegen en natuurprojecten tot de vestiging van een bedrijf – efficiënt verlopen. De wet biedt ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk doordat de bestuurlijke afwegingsruimte wordt vergroot. Daardoor kan beter worden ingespeeld op regionale verschillen.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord. Zes departementen zijn bij de totstandkoming van het wetsvoorstel betrokken. Met de praktijk – gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijfsleven, milieu-organisaties – en andere belanghebbenden is uitvoerig overleg geweest over de totstandkoming van het wetsvoorstel.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu