Aangifte schenkbelasting

Als u aan iemand een schenking doet die de vrijstelling overtreft moet daarvoor tijdig aangifte worden gedaan bij de belastingdienst.

Ook als er gebruik gemaakt wordt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning moet daarvan aangifte worden gedaan. Er moet namelijk officieel middels een aangifte een beroep op die vrijstelling worden gedaan.
De aangifte schenkbelasting moet uiterlijk de 2e maand van het daaropvolgende jaar worden gedaan en moet dus voor 1 maart van dat volgende jaar bonnen zijn. Een schenking in 2017 moet dus vóór 1 maart 2018 aangegeven zijn.
Heeft u een bruto schenking gedaan? Dan moet degene die de schenking ontvangt tijdig aangifte doen en zorgen voor tijdige betaling van de op de aangifte volgende aanslag. Is er een netto schenking gedaan, de zogenaamde schenking vrij van recht, dan moet de schenker aangifte doen dan wel de schenker en begiftigde samen.

De belastingdienst wil steeds meer zaken digitaliseren om zo ook digitaal af te kunnen handelen. Sinds mei van dit jaar is het dan ook mogelijk om voortaan ook online aangifte schenkbelasting te kunnen doen. Dit kan middels in loggen op Mijn belastingdienst met de DigiD code.

De mogelijk om via de site van de belastingdienst nog op papier aangifte te doen blijft voorlopig nog bestaan.

Bron: Actuele Artikelen

'Belastingvoordeel expats kan wel wat minder royaal'

Hij werkt, de regeling die het expats in Nederland financieel iets makkelijker moet maken. Maar hij kan misschien nog wel wat zuiniger. Dat oordeeltonderzoeksbureau Dialogic, dat op verzoek van het ministerie van Financiën de zogenaamde 30-procentregeling onderzocht.

Volgens die bepaling kunnen sommige buitenlandse werknemers die in Nederland aan de slag gaan in aanmerking komen voor een soort belastingvrijstelling. Die moet ervoor zorgen dat het aantrekkelijk is voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen, en dat buitenlandse deskundigen hier aan de slag willen.

Het gaat met name om mensen met speciale vaardigheden of kennis die in Nederland niet of slecht te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld ICT-specialisten of wetenschappelijk onderzoekers.

Zo werkt het

omdat het extra geld kost om tijdelijk in Nederland te komen werken, kunnen expats daar een soort financiële steun voor krijgen. Dat kan door hun gemaakte onkosten te vergoeden via belastingvrijstelling. Om deze regeling aantrekkelijk te houden en een hoop administratieve rompslomp te voorkomen, kun je voor een vast percentage kiezen: 30 procent van het loon blijft dan onbelast. De daadwerkelijke kosten kunnen dus lager of hoger zijn, maar dat maakt dan niet uit.

Niet iedereen komt in aanmerking. Het gaat om schaarse deskundigen, die meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond moeten hebben, en een behoorlijk salaris krijgen. Hoe hoog dat minimaal is, verschilt per situatie. Deze voorwaarden moeten voorkomen dat ze Nederlandse werknemers verdringen. De expats die er gebruik van maken komen het vaakst uit India, zijn vooral man en hoogopgeleid.

Vorig jaar riep de Algemene Rekenkamer het ministerie al op om de effectiviteit van dit extraatje voor expats, dat de staat jaarlijks rond de 800 miljoen euro kost, verder te onderzoeken.

Effectief maar scheef

De regeling is succesvol, oordeelt Dialogic nu in een 156 pagina’s tellende evaluatie. Ze zorgt voor deskundige werknemers, minder administratief gedoe en maakt Nederland inderdaad aantrekkelijker voor bedrijven. Maar het kan goedkoper.

Zo zou het mogelijk net zo effectief zijn om de korting niet acht maar vijf jaar aan te bieden. Dat zou ook meer in lijn zijn met regelingen in andere Europese landen.

En ook de vergoeding voor inkomens boven de 100.000 euro kan misschien wel wat minder. Wie zo veel verdient, profiteert namelijk relatief veel van de belastingvrijstelling, terwijl maar een klein deel van het loon naar expatkosten gaat.

Bovendien is de regeling eenzijdig, vindt het onderzoeksbureau. Er wordt wel in meegenomen dat een leven in Nederland voor expats uit lagelonenlanden zoals India relatief duur is, maar niet dat ze hier omgekeerd vaak ook relatief veel verdienen.

Wat er met de aanbevelingen van het onderzoeksbureau zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Dat is aan een volgend kabinet.

Bron: NOS

Brussel wil meldplicht in strijd tegen belastingontwijking

Belastingadviseurs en andere tussenpersonen moeten het bij de belastingdienst melden als ze nieuwe constructies aanbieden aan klanten om belasting te ontwijken. Dat staat in een plan van de Europese Commissie om belastingontwijking tegen te gaan, bevestigen bronnen tegen de NOS. Eerder berichtten The Guardian en het Financieele Dagblad al over de plannen.

Volgens het plan gaan de belastingdiensten van de EU-landen elkaar vervolgens informeren over nieuwe belastingontwijkingsmethodes. Het idee is dat door de meldplicht dit soort constructies worden ontmoedigd. Op basis van de meldingen kunnen overheden bijvoorbeeld de wet veranderen.

In het plan staat ook dat als alle adviseurs en tussenpersonen zich buiten de EU bevinden, maar de klant wel in de EU zit, de meldplicht bij de klant komt te liggen. Nieuwe constructies moeten binnen vijf werkdagen gemeld worden.

De EU is al een tijd bezig om belastingontwijking door grote bedrijven aan te pakken. Het plan wordt waarschijnlijk morgen gepresenteerd.

‘Makkelijker gezegd dan gedaan’

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is niet blij met de plannen. “Dit gaat belastingadviseurs en hun klanten veel gedoe en onzekerheid opleveren”, zegt NOB-bestuurder Wim Gohres.

“Er is onrust onder adviseurs over wat je precies moet melden. Wat valt wel onder de meldplicht en wat niet, waar is de grens? Straks moet je voor elke normale belastingplanning zo’n rapport indienen.”

De belastingadviseurs vinden het ook niet goed dat de plicht bij hen komt te liggen. “De belastingbetaler zou het zelf moeten doen.”

Zwarte lijst

PvdA-europarlementariër Paul Tang is positief over de plannen. “Alle onthullingen laten zien dat het bittere noodzaak is om foute belastingadviseurs in het gareel te laten lopen. Het is goed dat de commissie heeft geluisterd naar ons pleidooi voor een strengere aanpak.”

Hij wil wel nog verder gaan dan de Europese Commissie. “Er moet ook een zwarte lijst komen om ervoor te zorgen dat malafide adviseurs niet meer aan de slag kunnen.

Parlementaire enquête

De Tweede Kamer hield eerder deze maand nog een parlementaire enquêteover belastingontwijking. Op basis van die enquête wil ook de Kamer maatregelen nemen tegen belastingontwijking.

Bron: NOS

Belastingdienst maakte ruim 500 afspraken met bedrijven

De Nederlandse Belastingdienst heeft in 2016 539 belastingafspraken gemaakt met bedrijven en organisaties. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Wiebes onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. In het jaar daarvoor werden nog 642 afspraken gemaakt.

Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over belastingafspraken voor multinationals. Over die afspraken is veel discussie. Ze worden door bedrijven ook gebruikt om belasting te ontwijken, zoals Starbucks.

Niet duidelijk is met welke bedrijven de Belastingdienst afspraken heeft of met wat voor type bedrijven of de grootte van de bedrijven.

Belastingontwijking

De afspraken, zogenoemde rulings, geven bedrijven die in meerdere landen actief zijn duidelijkheid over de belasting die ze moeten betalen in Nederland. Dat draagt volgens de staatssecretaris bij aan de rechtszekerheid van burgers en bedrijven. Het maakt ook efficiënt en effectief toezicht door de Belastingdienst mogelijk.

Maar in combinatie met de verschillen tussen landen in belastingregels kunnen de rulings ook gebruikt worden bij belastingontwijking. Doordat hier geen dubbele belasting hoeft te worden betaald, gaan veel fiscale constructies via Nederland. “De kern van het probleem zit niet in de Nederlandse wet- en regelgeving, maar Nederland wordt wel gebruikt in structuren die uiteindelijk leiden tot ontwijking”, schrijft de staatssecretaris.

Er zijn grofweg twee soorten afspraken: Advance Tax Rulings (ATR) en Advance Pricing Agreements (APA). Een ATR geeft het bedrijf zekerheid over hoe de belasting wordt geheven en over welk deel in Nederland belasting betaald moet worden. In een APA wordt bepaald welke waarde een product of dienst heeft bij het bepalen van de belasting.

Aantal belastingafspraken

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ATR 355 408 468 441 429 406 348 APA 205 248 247 228 203 236 191

Fiscaal concurrerend

Vanwege de duidelijkheid die het schept voor belastingplichtigen wil de staatssecretaris niet af van de rulings. Wel moet volgens hem worden voorkomen dat die gebruikt worden voor belastingontwijking. Daarvoor is volgens hem verdergaande verbetering van de gegevensuitwisseling tussen verschillende landen nodig.

Nederland moet daarin samen optrekken met andere landen, schrijft hij. Ons land moet belastingontwijking aanpakken en tegelijkertijd werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. “Ook in fiscaal opzicht”.

Soevereiniteit

Dat samen optrekken met andere landen betekent overigens niet dat er snel één Europees belastingregime te verwachten is. Zo schrijft hij: “Een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting ligt echter nog (te) gevoelig binnen de EU, omdat veel lidstaten dit zien als een inbreuk op hun soevereiniteit op het gebied van de directe belastingen.”

Bron: NOS

Ondernemers krijgen mogelijk btw terug voor privégebruik auto

Duizenden ondernemers krijgen mogelijk btw terug wegens privégebruik van hun bedrijfsauto. De Belastingdienst moet twee miljoen bezwaren van ondernemers opnieuw bekijken, nu de Hoge Raad in twee van vier proefprocessen in cassatie heeft geoordeeld dat de fiscus mogelijk te veel btw heeft opgelegd.

De bezwaren die de Hoge Raad gegrond acht, gaan over de keuze die ondernemers sinds 2011 moeten maken tussen een zogenoemde forfaitaire btw-heffing voor privégebruik van bedrijfsauto’s of een heffing op basis van hun kilometeradministratie van het privégebruik.

Als die administratie ontbreekt, legt de Belastingdienst tot nu toe 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto op als btw voor privégebruik. Het kan gaan om privégebruik door een ondernemer van een met btw-aftrek op kosten van de zaak aangeschafte en onderhouden auto, of om bedrijfsauto’s die de ondernemer beschikbaar stelt voor privégebruik door zijn werknemers.

De ondernemer moet hiervoor wel gegevens overleggen over het privégebruik, aldus de arresten van de Hoge Raad.

Half miljard

“Jaarlijks hebben ruim 300.000 ondernemers bezwaar gemaakt tegen de btw-heffing, op zeer ruime gronden”, zegt Tom Kleinpenning van advieskantoor Flynth in Het Financieele Dagblad. Kleinpenning voerde de proefprocedures. Per ondernemer bedraagt de te veel betaalde btw sinds 2011 volgens een grove berekening 2000 euro, zegt Kleinpenning. De derving voor de schatkist bedraagt ruim een half miljard euro, als de belasting moet worden terugbetaald.

Bron: NOS

Het net sluit zich rond zwartspaarders

“Er blijven steeds minder opties over voor zwartspaarders om hun geld te verbergen, het net is zich aan het sluiten.” Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en verbonden aan Deloitte, is duidelijk. Hij reageert op de bekendmaking van de FIOD, die zegt te beschikken over de gegevens van 3800 Nederlanders die geld op de Zwitserse bank Credit Suisse hebben staan en dat mogelijk niet hebben opgegeven bij de Belastingdienst.   

Twee Nederlanders zijn opgepakt, van tientallen zijn er concrete verdenkingen van belastingontduiking. “En onder die 3800 zijn ongetwijfeld meer belastingplichtigen. Mensen zetten hun geld in de regel niet voor niks in Zwitserland neer, waar tot voor kort een bankgeheim gold”, zegt Kavelaars. “De fiscus kan tot twaalf jaar navorderen, dus het kan om grote bedragen gaan, in de vele miljoenen.”

Uitwisseling informatie

De FIOD zegt niet hoe de inspecteurs aan de gegevens gekomen zijn, maar het is een feit dat er binnen Europa steeds meer informatie wordt uitgewisseld over spaartegoeden bij banken. 

“De zwartspaarder zit hierdoor in het nauw”, zegt Kavelaars. “Europese banken geven jaarlijks informatie aan de Nederlandse fiscus over het geld dat op hun rekeningen staat.” De Zwitsers hebben recentelijk een einde gemaakt aan het bankgeheim, waardoor ook dat land meer informatie gaat uitwisselen. 

15 miljard buiten het zicht

Toch is er nog altijd een hoop zwart spaargeld dat buiten het zicht van de fiscus blijft. “Er is de afgelopen jaren al zo’n 6 miljard euro teruggevloeid door de inkeerregeling, hogere boetes en meer informatie-uitwisseling”, zegt Guido de Bont, hoogleraar fiscaal procesrecht en fiscaal advocaat.

“Maar de schatting is dat er nog een substantieel bedrag, 15 miljard, bij buitenlandse banken staat. Mensen zoeken het ook verder weg, bijvoorbeeld in Singapore of Hongkong.”

Bahamas en Kaaimaneilanden

Maar er blijven steeds minder landen over waar zwartspaarders terechtkunnen. “Want ook buiten de EU hebben landen aangegeven dat ze informatie over spaartegoeden willen uitwisselen”, zegt Kavelaars. 

“Zo’n honderd landen gaan dit doen en over een paar jaar zullen het er al 150 zijn. Ook belastingparadijzen als de Bahama’s en de Kaaimaneilanden doen straks mee. Dus je houdt over een tijdje alleen nog instabiele landen over die er niet aan meedoen. En daar kan of wil je niet terecht, Noord-Korea bijvoorbeeld.” 

Bron: NOS

Schenking van € 100.000 vanaf 1 januari 2017 weer mogelijk

Deze eenmalige vrijstelling is weer in ere hersteld en geldt bij aankoop van een eigen woning, verbetering dan wel onderhoud van de eigenwoning maar ook bij aflossing van de hypotheek die rust op de eigen woning.

De schenking is vrijgesteld als de begiftigde 18 jaar of ouder is maar jonger dan 40 jaar. De begiftigde hoeft geen kind of familielid te zijn maar kan ook een willekeurige derde zijn.

Buiten de leeftijd eis zijn er nog meer voorwaarden. Zoals dat er maar een keer gebruik gemaakt mag worden van de vrijstelling. Dit geldt ook per koppel.

Is er in het verleden al eerder gebruik gemaakt van de een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling dan is het oppassen geblazen. Afhankelijk van de gedane schenking en wanneer deze is gedaan kan het zijn dat een aanvulling tot aan € 100.000 niet meer mogelijk is. Daartoe heeft Den Haag een ingewikkeld overgangsregime in het leven geroepen. Waarbij het jaar 2010 een cruciale datum is.
Is de verhoogde schenkingsvrijstelling al gebruikt vóór 2010?
En een aanvulling tussen 2010-2014? Dan geen recht op aanvulling na 1-1-2017.
Heeft aanvulling echter plaatsgevonden in 2015 of 2016. Dan kan er mogelijk nog ruimte zijn om in 2017 dan wel 2018 aan te vullen.
Ook als er tussen 2010 en 2016 geen aanvulling heeft plaatsgevonden kan er mogelijk nog een aanvulling plaatsvinden in 2017.

Is de verhoogde schenkingsvrijstelling vóór 2010 nog niet benut? En is tussen 2010 tot en met 2014 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling? Dan kan er vanaf 2017 geen vrijgestelde aanvulling plaatsvinden tot het bedrag van
€ 100.000. 

Is in 2015 of 2016 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling? Dan kan er mogelijk nog ruimte zijn om in 2017 dan wel 2018 aan te vullen.

Een doolhof aan regels dus.

Mocht u voornemens zijn nog wat te gaan schenken, neem dan contact op met uw adviseur om onaangename schenkbelasting verrassingen te voorkomen!

Bron: Actuele artikelen

Vanaf 2018 vrijstelling dividendbelasting voor rechtspersonen die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeven te doen

Bent u een Nederlandse of buitenlandse rechtspersoon? En hoeft u geen aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting? Dan kunt u volgend jaar kiezen voor een vrijstellingsregeling voor de dividendbelasting. Nu kunt u alleen nog gebruikmaken van een teruggaafregeling.

Op dit moment is er een teruggaafregeling voor de dividendbelasting. Die werkt als volgt. De vennootschap die aan u een dividend uitkeert, houdt daarop eerst dividendbelasting in. Daarna vraagt u ons om een teruggaaf van het bedrag dat de vennootschap heeft ingehouden.

Vanaf 2018 kunt u kiezen voor de teruggaafregeling óf voor een vrijstellingsregeling. Kiest u voor de 2e regeling, dan houdt de vennootschap géén dividendbelasting in op het dividend dat ze uitkeert.

Wanneer de vrijstellingsregeling echt ingaat, leest u dat op deze website.

Bron: Belastingdienst

Lagere belastingen zetten vrouw aan werk

Vrouwen gaan meer werken als hun inkomen minder belast wordt. Dezelfde maatregel heeft minder effect op de arbeidsparticipatie van mannen.

Op die conclusie is econoom Henk-Wim de Boer deze week aan de Vrije Universiteit gepromoveerd.

De Boer schrijft in zijn dissertatie ook dat een hogere subsidie op kinderopvang minder effect hebben in het aan het werk zetten van vrouwen. Wel is het zo dat financiële prikkels over het algemeen meer effect hebben op vrouwen met kinderen dan op vrouwen zonder, constateert de econoom.

In zijn proefschrift gaat De Boer ook nog in op de effecten van een vlaktaks en een basisinkomen. Beide leiden niet per se tot meer werk, is de conclusie van de econoom.

Bij een vlaktaks – iedereen betaalt, ongeacht inkomen, hetzelfde percentage aan belasting – komt er meer werk beschikbaar. Als er een basisinkomen zou worden ingevoerd, zouden minder mensen werken.

Bron: de Telegraaf

Rekening-courant directeur- grootaandeelhouder (DGA)

Als DGA heeft u meerder petten op. Die van directeur van de onderneming en die van werknemer en aandeelhouder. Het is heel gemakkelijk om zakelijk allerlei kosten te betalen die voor privé doeleinden gemaakt worden of door u privé voor de onderneming worden betaald. De betalingen lopen dan door elkaar heen. Uw boekhouder zal deze als het goed is boeken in de zogenaamde r/c van u bij de B.V. Op die manier bouwt u een schuld of vordering op bij de B.V.

Goedgekeurd is dat als in het jaar de r/c vordering niet hoger is dan € 17.500 er over en weer geen rente in rekening hoeft te worden gebracht  en bij de B.V.  geen rente mag worden afgetrokken.

Het is dus zaak om jaarlijks bij de afsluiting van de boekhouding de r/c verhouding van u met de BV goed te bezien. Indien nodig kan er een afzonderlijke leningsovereenkomst worden opgemaakt met afspraken over rente, aflossing, looptijd en zekerheden. Ook hier geldt: de condities moeten zakelijk zijn als of de lening met een willekeurige derde worden overeengekomen.

Bij een r/c die inhoudt een vordering van de DGA privé op de BV moet bezien worden of sprake is van het ter beschikking stellen van vermogen. Als dat het geval is komt de lening en dus ook de rente in box 1 terecht met een heffing over de rente van maximaal 52%. 

Bron: Actuele artikelen