Belastingdienst maakte ruim 500 afspraken met bedrijven

De Nederlandse Belastingdienst heeft in 2016 539 belastingafspraken gemaakt met bedrijven en organisaties. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Wiebes onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. In het jaar daarvoor werden nog 642 afspraken gemaakt.

Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over belastingafspraken voor multinationals. Over die afspraken is veel discussie. Ze worden door bedrijven ook gebruikt om belasting te ontwijken, zoals Starbucks.

Niet duidelijk is met welke bedrijven de Belastingdienst afspraken heeft of met wat voor type bedrijven of de grootte van de bedrijven.

Belastingontwijking

De afspraken, zogenoemde rulings, geven bedrijven die in meerdere landen actief zijn duidelijkheid over de belasting die ze moeten betalen in Nederland. Dat draagt volgens de staatssecretaris bij aan de rechtszekerheid van burgers en bedrijven. Het maakt ook efficiënt en effectief toezicht door de Belastingdienst mogelijk.

Maar in combinatie met de verschillen tussen landen in belastingregels kunnen de rulings ook gebruikt worden bij belastingontwijking. Doordat hier geen dubbele belasting hoeft te worden betaald, gaan veel fiscale constructies via Nederland. “De kern van het probleem zit niet in de Nederlandse wet- en regelgeving, maar Nederland wordt wel gebruikt in structuren die uiteindelijk leiden tot ontwijking”, schrijft de staatssecretaris.

Er zijn grofweg twee soorten afspraken: Advance Tax Rulings (ATR) en Advance Pricing Agreements (APA). Een ATR geeft het bedrijf zekerheid over hoe de belasting wordt geheven en over welk deel in Nederland belasting betaald moet worden. In een APA wordt bepaald welke waarde een product of dienst heeft bij het bepalen van de belasting.

Aantal belastingafspraken

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ATR 355 408 468 441 429 406 348 APA 205 248 247 228 203 236 191

Fiscaal concurrerend

Vanwege de duidelijkheid die het schept voor belastingplichtigen wil de staatssecretaris niet af van de rulings. Wel moet volgens hem worden voorkomen dat die gebruikt worden voor belastingontwijking. Daarvoor is volgens hem verdergaande verbetering van de gegevensuitwisseling tussen verschillende landen nodig.

Nederland moet daarin samen optrekken met andere landen, schrijft hij. Ons land moet belastingontwijking aanpakken en tegelijkertijd werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. “Ook in fiscaal opzicht”.

Soevereiniteit

Dat samen optrekken met andere landen betekent overigens niet dat er snel één Europees belastingregime te verwachten is. Zo schrijft hij: “Een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting ligt echter nog (te) gevoelig binnen de EU, omdat veel lidstaten dit zien als een inbreuk op hun soevereiniteit op het gebied van de directe belastingen.”

Bron: NOS

Ondernemers krijgen mogelijk btw terug voor privégebruik auto

Duizenden ondernemers krijgen mogelijk btw terug wegens privégebruik van hun bedrijfsauto. De Belastingdienst moet twee miljoen bezwaren van ondernemers opnieuw bekijken, nu de Hoge Raad in twee van vier proefprocessen in cassatie heeft geoordeeld dat de fiscus mogelijk te veel btw heeft opgelegd.

De bezwaren die de Hoge Raad gegrond acht, gaan over de keuze die ondernemers sinds 2011 moeten maken tussen een zogenoemde forfaitaire btw-heffing voor privégebruik van bedrijfsauto’s of een heffing op basis van hun kilometeradministratie van het privégebruik.

Als die administratie ontbreekt, legt de Belastingdienst tot nu toe 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto op als btw voor privégebruik. Het kan gaan om privégebruik door een ondernemer van een met btw-aftrek op kosten van de zaak aangeschafte en onderhouden auto, of om bedrijfsauto’s die de ondernemer beschikbaar stelt voor privégebruik door zijn werknemers.

De ondernemer moet hiervoor wel gegevens overleggen over het privégebruik, aldus de arresten van de Hoge Raad.

Half miljard

“Jaarlijks hebben ruim 300.000 ondernemers bezwaar gemaakt tegen de btw-heffing, op zeer ruime gronden”, zegt Tom Kleinpenning van advieskantoor Flynth in Het Financieele Dagblad. Kleinpenning voerde de proefprocedures. Per ondernemer bedraagt de te veel betaalde btw sinds 2011 volgens een grove berekening 2000 euro, zegt Kleinpenning. De derving voor de schatkist bedraagt ruim een half miljard euro, als de belasting moet worden terugbetaald.

Bron: NOS

Het net sluit zich rond zwartspaarders

“Er blijven steeds minder opties over voor zwartspaarders om hun geld te verbergen, het net is zich aan het sluiten.” Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en verbonden aan Deloitte, is duidelijk. Hij reageert op de bekendmaking van de FIOD, die zegt te beschikken over de gegevens van 3800 Nederlanders die geld op de Zwitserse bank Credit Suisse hebben staan en dat mogelijk niet hebben opgegeven bij de Belastingdienst.   

Twee Nederlanders zijn opgepakt, van tientallen zijn er concrete verdenkingen van belastingontduiking. “En onder die 3800 zijn ongetwijfeld meer belastingplichtigen. Mensen zetten hun geld in de regel niet voor niks in Zwitserland neer, waar tot voor kort een bankgeheim gold”, zegt Kavelaars. “De fiscus kan tot twaalf jaar navorderen, dus het kan om grote bedragen gaan, in de vele miljoenen.”

Uitwisseling informatie

De FIOD zegt niet hoe de inspecteurs aan de gegevens gekomen zijn, maar het is een feit dat er binnen Europa steeds meer informatie wordt uitgewisseld over spaartegoeden bij banken. 

“De zwartspaarder zit hierdoor in het nauw”, zegt Kavelaars. “Europese banken geven jaarlijks informatie aan de Nederlandse fiscus over het geld dat op hun rekeningen staat.” De Zwitsers hebben recentelijk een einde gemaakt aan het bankgeheim, waardoor ook dat land meer informatie gaat uitwisselen. 

15 miljard buiten het zicht

Toch is er nog altijd een hoop zwart spaargeld dat buiten het zicht van de fiscus blijft. “Er is de afgelopen jaren al zo’n 6 miljard euro teruggevloeid door de inkeerregeling, hogere boetes en meer informatie-uitwisseling”, zegt Guido de Bont, hoogleraar fiscaal procesrecht en fiscaal advocaat.

“Maar de schatting is dat er nog een substantieel bedrag, 15 miljard, bij buitenlandse banken staat. Mensen zoeken het ook verder weg, bijvoorbeeld in Singapore of Hongkong.”

Bahamas en Kaaimaneilanden

Maar er blijven steeds minder landen over waar zwartspaarders terechtkunnen. “Want ook buiten de EU hebben landen aangegeven dat ze informatie over spaartegoeden willen uitwisselen”, zegt Kavelaars. 

“Zo’n honderd landen gaan dit doen en over een paar jaar zullen het er al 150 zijn. Ook belastingparadijzen als de Bahama’s en de Kaaimaneilanden doen straks mee. Dus je houdt over een tijdje alleen nog instabiele landen over die er niet aan meedoen. En daar kan of wil je niet terecht, Noord-Korea bijvoorbeeld.” 

Bron: NOS

Schenking van € 100.000 vanaf 1 januari 2017 weer mogelijk

Deze eenmalige vrijstelling is weer in ere hersteld en geldt bij aankoop van een eigen woning, verbetering dan wel onderhoud van de eigenwoning maar ook bij aflossing van de hypotheek die rust op de eigen woning.

De schenking is vrijgesteld als de begiftigde 18 jaar of ouder is maar jonger dan 40 jaar. De begiftigde hoeft geen kind of familielid te zijn maar kan ook een willekeurige derde zijn.

Buiten de leeftijd eis zijn er nog meer voorwaarden. Zoals dat er maar een keer gebruik gemaakt mag worden van de vrijstelling. Dit geldt ook per koppel.

Is er in het verleden al eerder gebruik gemaakt van de een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling dan is het oppassen geblazen. Afhankelijk van de gedane schenking en wanneer deze is gedaan kan het zijn dat een aanvulling tot aan € 100.000 niet meer mogelijk is. Daartoe heeft Den Haag een ingewikkeld overgangsregime in het leven geroepen. Waarbij het jaar 2010 een cruciale datum is.
Is de verhoogde schenkingsvrijstelling al gebruikt vóór 2010?
En een aanvulling tussen 2010-2014? Dan geen recht op aanvulling na 1-1-2017.
Heeft aanvulling echter plaatsgevonden in 2015 of 2016. Dan kan er mogelijk nog ruimte zijn om in 2017 dan wel 2018 aan te vullen.
Ook als er tussen 2010 en 2016 geen aanvulling heeft plaatsgevonden kan er mogelijk nog een aanvulling plaatsvinden in 2017.

Is de verhoogde schenkingsvrijstelling vóór 2010 nog niet benut? En is tussen 2010 tot en met 2014 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling? Dan kan er vanaf 2017 geen vrijgestelde aanvulling plaatsvinden tot het bedrag van
€ 100.000. 

Is in 2015 of 2016 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling? Dan kan er mogelijk nog ruimte zijn om in 2017 dan wel 2018 aan te vullen.

Een doolhof aan regels dus.

Mocht u voornemens zijn nog wat te gaan schenken, neem dan contact op met uw adviseur om onaangename schenkbelasting verrassingen te voorkomen!

Bron: Actuele artikelen

Vanaf 2018 vrijstelling dividendbelasting voor rechtspersonen die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeven te doen

Bent u een Nederlandse of buitenlandse rechtspersoon? En hoeft u geen aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting? Dan kunt u volgend jaar kiezen voor een vrijstellingsregeling voor de dividendbelasting. Nu kunt u alleen nog gebruikmaken van een teruggaafregeling.

Op dit moment is er een teruggaafregeling voor de dividendbelasting. Die werkt als volgt. De vennootschap die aan u een dividend uitkeert, houdt daarop eerst dividendbelasting in. Daarna vraagt u ons om een teruggaaf van het bedrag dat de vennootschap heeft ingehouden.

Vanaf 2018 kunt u kiezen voor de teruggaafregeling óf voor een vrijstellingsregeling. Kiest u voor de 2e regeling, dan houdt de vennootschap géén dividendbelasting in op het dividend dat ze uitkeert.

Wanneer de vrijstellingsregeling echt ingaat, leest u dat op deze website.

Bron: Belastingdienst

Lagere belastingen zetten vrouw aan werk

Vrouwen gaan meer werken als hun inkomen minder belast wordt. Dezelfde maatregel heeft minder effect op de arbeidsparticipatie van mannen.

Op die conclusie is econoom Henk-Wim de Boer deze week aan de Vrije Universiteit gepromoveerd.

De Boer schrijft in zijn dissertatie ook dat een hogere subsidie op kinderopvang minder effect hebben in het aan het werk zetten van vrouwen. Wel is het zo dat financiële prikkels over het algemeen meer effect hebben op vrouwen met kinderen dan op vrouwen zonder, constateert de econoom.

In zijn proefschrift gaat De Boer ook nog in op de effecten van een vlaktaks en een basisinkomen. Beide leiden niet per se tot meer werk, is de conclusie van de econoom.

Bij een vlaktaks – iedereen betaalt, ongeacht inkomen, hetzelfde percentage aan belasting – komt er meer werk beschikbaar. Als er een basisinkomen zou worden ingevoerd, zouden minder mensen werken.

Bron: de Telegraaf

Rekening-courant directeur- grootaandeelhouder (DGA)

Als DGA heeft u meerder petten op. Die van directeur van de onderneming en die van werknemer en aandeelhouder. Het is heel gemakkelijk om zakelijk allerlei kosten te betalen die voor privé doeleinden gemaakt worden of door u privé voor de onderneming worden betaald. De betalingen lopen dan door elkaar heen. Uw boekhouder zal deze als het goed is boeken in de zogenaamde r/c van u bij de B.V. Op die manier bouwt u een schuld of vordering op bij de B.V.

Goedgekeurd is dat als in het jaar de r/c vordering niet hoger is dan € 17.500 er over en weer geen rente in rekening hoeft te worden gebracht  en bij de B.V.  geen rente mag worden afgetrokken.

Het is dus zaak om jaarlijks bij de afsluiting van de boekhouding de r/c verhouding van u met de BV goed te bezien. Indien nodig kan er een afzonderlijke leningsovereenkomst worden opgemaakt met afspraken over rente, aflossing, looptijd en zekerheden. Ook hier geldt: de condities moeten zakelijk zijn als of de lening met een willekeurige derde worden overeengekomen.

Bij een r/c die inhoudt een vordering van de DGA privé op de BV moet bezien worden of sprake is van het ter beschikking stellen van vermogen. Als dat het geval is komt de lening en dus ook de rente in box 1 terecht met een heffing over de rente van maximaal 52%. 

Bron: Actuele artikelen

OESO adviseert kabinet: verlaag belasting op arbeid

Verlaag de belasting op arbeid, verminder de ontslagvergoeding, verlaag werkloosheidsuitkeringen en versoepel de regelgeving voor de huurmarkt. Die aanbevelingen doet de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor Nederland in het rapport Going for Growth.

Om meer mensen te motiveren opzoek te gaan naar werk, zou de inkomstenbelasting verlaagd moeten worden, met name voor lage inkomens, adviseert de OESO. Ook wil de organisatie dat hogeropgeleide werklozen meer geprikkeld worden werk te zoeken door hun uitkeringen te verlagen.

Verder maakt de OESO zich zorgen over de kloof tussen flex en vast op de Nederlandse arbeidsmarkt. Werknemers hebben steeds minder vaak een vast contract en vaker een flexibel contract. Om die kloof te verminderen adviseert de OESO om ontslagvergoedingen en andere kosten om werknemers te ontslaan, te verlagen. Zo moet de drempel voor werkgevers om medewerkers vast in dienst te nemen, lager worden.

Huurwoningen

Tot slot doet de OESO aanbevelingen voor de Nederlandse woningmarkt. Om het tekort aan huurwoningen te verminderen, zouden de regels voor particuliere verhuurders moeten worden versoepeld. De inkomenseisen voor sociale huurwoningen moeten juist strenger worden. Als het makkelijker wordt om een nieuwe woning te vinden, zo redeneert de OESO, kunnen mensen ook sneller van werk veranderen en dichter bij hun werk wonen, waardoor ook de files afnemen.

Ook adviseert de OESO het aanstaande kabinet om de hypotheekrenteaftrek sneller te verlagen en om het maximale hypotheekbedrag te verlagen naar ruim onder de 100 procent van de woningwaarde.

Bron: NOS

Eurogroep blokkeert sluiproute voor belastingontwijkers

Het wordt voor multinationals onmogelijk om de vennootschapsbelasting te ontwijken door gebruik te maken van de verschillende regels in landen binnen en buiten de EU. De Europese ministers van Financiën hebben in Brussel unaniem besloten tot een aanpak van zulke hybrid mismatches.

Grote internationale bedrijven maken nu vaak listig gebruik van mazen in de wet. Ze kunnen in meerdere landen tegelijk profiteren van belastingvoordelen. Daardoor betalen ze onder de streep veel minder belasting dan andere bedrijven. EU-lidstaten lopen door de trucs naar schatting 50 tot 70 miljard euro per jaar mis.

De maatregel treft vooral Amerikaanse concerns als Apple, McDonald’s en Starbucks. De Nederlandse minister Dijsselbloem verwacht dat de Verenigde Staten nu ook hun wetgeving zullen aanpassen. “Dat is ook in hun belang, want het gaat om winsten die via een constructie die via Nederland loopt wegvloeien naar een tropisch eiland”, zegt Dijsselbloem.

Bron: NOS

Vijfde zzp'ers heeft minder werk door wet DBA

Een op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) voelde afgelopen jaar de negatieve gevolgen van de nieuwe wet die in het leven is geroepen om schijnconstructies tegen te gaan.

Dat komt neer op circa 122.000 zelfstandigen die één of meer opdrachten misliepen, zo concludeert de Kamer van Koophandel (KvK) maandag na eigen onderzoek.

Enerzijds voelen opdrachtgevers zich onzekerder over het inhuren van zzp’ers. Daarnaast wordt ook steeds vaker een beroep gedaan op een tussenpersoon zoals een bemiddelaar of een payrollbedrijf om risico’s in te dammen. De zzp’er verliest hierdoor wel zijn zelfstandigheid en soms ook zijn fiscale voordelen, benadrukt de KvK.

De zogenoemde wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) moest zzp’ers en opdrachtgevers vooraf zekerheid bieden dat hun werkrelatie achteraf niet als een verkapt dienstverband wordt beschouwd. Maar in plaats daarvan zijn de ondernemers volgens criticasters in grote onzekerheid beland.

Door felle kritiek op de wet DBA zag staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) zich eerder al genoodzaakt de handhaving tot zeker 1 januari 2018 op te schorten. Eerst moeten de oorzaken van onzekerheid en grijze gebieden tussen flex- en vaste arbeid zijn weggenomen. Dat duurt mogelijk nog jaren.

Volgens een woordvoerster van het ministerie kunnen opdrachtgevers dus gerust zaken doen met zzp’ers, omdat de Belastingdienst tot die tijd niks doet. “Geen boetes, geen naheffingen, geen handhaving”, zo benadrukte ze.

Bij echte kwaadwillenden die zich schuldig maken aan fraude, zwendel en oplichting wordt overigens wel gehandhaafd. Tot nu toe zijn zeven opdrachtgevers in het vizier van de Belastingdienst gekomen.

Bron: de Telegraaf