Huwelijk en schenking

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe spelregels voor mensen die in het huwelijk treden. Als u tot die tijd in het huwelijk treedt huwt u in algehele gemeenschap van goederen. Vanaf 1-1-2018 is dat niet meer het geval. Dan wordt, als u niets vooraf regelt, alleen hetgeen u opbouwt tijdens het huwelijk, gemeenschappelijk vermogen.

Door het aangaan of wijzigen van huwelijks voorwaarden is het mogelijk om het vermogen onderling tussen partners te verdelen.

Als gevolg van rechtspraak uit 2013 waarbij men met een huwelijk van slechts één dag probeerde belasting te besparen, is er nieuwe wetgeving in aantocht. Voor dit soort “misbruik” van het huwelijk wil men nu een stokje steken. Er is daarom met Prinsjesdag een voorstel gekomen de wet te wijzigen door vast te leggen dat schenkbelasting verschuldigd is als een huwelijk/geregistreerd partnerschap dan wel een samenlevingscontract uitsluitend wordt opgemaakt teneinde belasting te besparen c.q. te voorkomen.

Het gaat echter verder. Zoals het er nu naar uitziet zouden ook wijzigingen van reeds bestaande huwelijksvoorwaarden er onder kunnen komen te vallen.
Hoofdregel wordt dat bij zowel het aangaan van het huwelijk als het wijzigingen van de voorwaarden tijdens het huwelijk schenkbelasting verschuldigd kan zijn indien het aandeel van de minst vermogende groter wordt dan 50% van het totaal vermogen danwel hoger wordt dan het aandeel van de meest vermogende in het totaal vermogen. Dit wordt getoetst bij het aangaan van het huwelijk dan wel op het moment van het wijzigingen van de voorwaarden.

Wilt/moet  u dus nog een wijziging aanbrengen in uw huwelijks voorwaarden dan kan dat het best zo snel mogelijk gebeuren. We weten immers niet of en zo hoe de wijziging zoals omschreven feitelijk ingevoerd zal gaan worden.

Bron: Actuele Artikelen

Aflosboete of ‘al afgelost’ boete?

U heeft het vast meegekregen, de ophef over de ‘aflosboete’. Daarmee wordt gedoeld op het uitfaseren van de aftrekpost wegens ‘geen of geringe eigenwoningschuld’ in 30 jaar. Het kabinet geef als reden voor de uitfasering op dat het budgettaire beslag van deze regeling steeds verder toeneemt nu men sinds 1 januari 2013 verplicht op nieuwe eigenwoningschulden moet aflossen.

Wat betekent dit nu voor een gemiddelde woningbezitter? Dat hangt van de situatie af. Heeft u op dit moment een eigenwoning waarop een schuld rust, dan heeft u nu al te maken met een eigenwoningforfait waarover u inkomstenbelasting betaalt.

Zou u vervolgens uw hele eigenwoningschuld aflossen, dan krijgt u vanaf 2019 te maken met 3,33% bijtelling in verband met het eigenwoningforfait, waarover u inkomstenbelasting verschuldigd bent. Datzelfde percentage komt er jaarlijks bovenop totdat in 30 jaar het hele eigenwoningforfait wordt betrokken. U springt dus terug van 100% bijtelling naar 3,33% bijtelling in 2019. Niet bepaald een boete dus!

Minder leuk wordt het als u nu al uw eigenwoninglening volledig heeft afgelost. Dan heeft u op dit moment geen bijtelling waarover u belasting moet betalen. Vanaf 2019 gaat dat veranderen. Dan krijgt u geleidelijk met deze bijtelling te maken, waarbij zoals gezegd per jaar 3,33% van het volledige eigenwoning forfait bij het inkomen wordt geteld.

De aflosboete had dus eigenlijk beter omgedoopt kunnen worden tot de ‘al afgelost boete’. Maar eerlijk is eerlijk, ‘aflosboete’ beklijft wel beter.  

Bron: Actuele Artikelen

Handhaving Wet DBA voor zzp'ers uitgesteld tot 1 januari 2020

Het kabinet heeft besloten de handhaving van de Wet DBA voor zzp’ers en hun opdrachtgevers nog verder uit te stellen tot 1 januari 2020. Dat hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financiën bekendgemaakt.

Het betekent dat zzp’ers en hun opdrachtgevers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als de overheid achteraf constateert dat er sprake is van een dienstbetrekking in plaats van een opdracht uitgevoerd door een zelfstandig ondernemer.

Wel wil het kabinet vanaf 1 juli 2018 meer gaan doen om “kwaadwillenden” aan te pakken. Dat zijn gevallen van uitbuiting of het bewust ontduiken van premies en belastingen aan wat het kabinet de onderkant van de arbeidsmarkt noemt.

De Belastingdienst grijpt in bij kwaadwillenden als er bewijs is voor:

1. Een (fictieve) dienstbetrekking
2. Duidelijke schijnzelfstandigheid
3. Opzettelijke schijnzelfstandigheid

Het vorige kabinet besloot de handhaving van de Wet DBA al uit te stellen tot 1 juli 2018. Het huidige kabinet wil op 1 januari 2020 de wet DBA voor zzp’ers vervangen door een “webmodule” voor opdrachtgevers.

In de tussentijd gaat het kabinet overleggen met de ondernemers zelf en met het bedrijfsleven en belangenorganisaties over hoe dit het best geregeld kan worden.

Ook dat nieuwe systeem moet schijnzelfstandigheid tegengaan. “Bovendien wil het kabinet een einde maken aan de situatie dat mensen als zzp’er werken voor een tarief dat zo laag is dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen kunnen opbouwen”, zegt minister Koolmees.

Deliveroo

Als voorbeeld in de discussie over schijnzelfstandigheid wordt vaak thuisbezorgbedrijf Deliveroo genoemd. Dat bedrijf besloot afgelopen zomer bezorgers in loondienst te vervangen door zelfstandigen. Die krijgen niet langer per uur, maar per bezorgde maaltijd betaald.

Volgens het bedrijf is dat zowel gunstiger voor de bezorgdienst, als voor de bezorger. Maar critici, onder wie een deel van de bezorgers zelf, noemen het een schijnconstructie. Het bedrijf zou vooral kosten willen besparen doordat het bijvoorbeeld niet meer voor premies hoeft te betalen.

Deliveroo raakte eerder in opspraak toen het besloot alle werknemers via een zzp-contract aan het werk te zetten. Jorick Blijenberg werkte daar als maaltijdbezorger en was vandaag ook aanwezig bij de persconferentie. “Ik ben ontzettend blij dat nu ook het kabinet werk maakt van het handhaven van de wet”, zegt hij.

“Dit is ook een signaal naar veel andere mensen in de platformeconomie, waar bedrijven toch modellen proberen te zoeken hoe ze veel mogelijk kunnen besparen op werkgeverslasten”, zegt Blijenberg. “Het is een duidelijk statement van de overheid.”

Deze zomer is de uitspraak van de rechter in de zaak van bezorger Sytze tegen Deliveroo. Daar kijken ook Koolmees en Snel met spanning naar uit.

‘Te langzaam’

Vakbond FNV heeft goede hoop dat het besluit van vandaag daar iets aan kan veranderen. “Deliveroo wordt uiteraard door de minister niet bij naam genoemd. Maar in de brief staat duidelijk dat ook bij andere kwaadwillenden, die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan, wordt gehandhaafd. Nou, Deliveroo is zo’n bedrijf.”

Ook ZZP-Nederland, een organisatie die opkomt voor de belangen van zelfstandigen, verwelkomt de plannen van het kabinet. Met een kanttekening: “We moeten ook kijken naar de concurrentie tussen bedrijven. Als je bijvoorbeeld niets doet tegen de constructie van Deliveroo, dan moet de rest mee,” zegt voorzitter Maarten Post.

CNV is minder enthousiast. Volgens de vakbond duurt het door het uitstellen van handhaven nu te lang voordat het probleem wordt opgelost. “Echte handhaving op schijnzelfstandigheid is pas te verwachten na 2021, dat is de conclusie van de brief.”

Wat betreft VNO-NCW is dat niet zo’n probleem. “Zolang er geen nieuwe wetgeving is, moet de oude niet worden gehandhaafd.” De werkgeversorganisatie hoopt dat de Belastingdienst “zich terughoudend opstelt”.

Wat ging er aan dit kabinetsbesluit vooraf?

Het vorige kabinet verving de VAR-verklaring (verklaring arbeidsrelatie) door de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties). Het doel was om schijnzelfstandigheid beter te kunnen bestrijden en ook opdrachtgevers verantwoordelijk te maken voor de juiste afdracht van premies en belastingen.

Volgens de Wet DBA moeten zzp’ers en hun opdrachtgevers in een overeenkomst vastleggen dat er echt sprake is van een opdrachtgever en een opdrachtnemer, en niet van een ondergeschikte en een baas.

Veel opdrachtgevers haakten af omdat ze bang waren dat de Belastingdienst ze strenger zou controleren, dat hun opdracht niet zou worden goedgekeurd en dat ze boetes en naheffingen zouden krijgen. Bepaalde zzp’ers liepen hierdoor opdrachten mis. Het vorige kabinet besloot de werking van de wet toen uit te stellen.

Bron: NOS

'Lage inkomens betalen relatief meer energiebelasting'

Door de klimaatmaatregelen van het nieuwe kabinet stijgt de energierekening voor lagere inkomens relatief veel harder dan voor hogere inkomens. Dat stelt onderzoeksbureau CE Delft in een onderzoek in opdracht van Milieudefensie.

Het kabinet Rutte-3 wil de uitstoot van CO2 duurder maken en gaat daarom de energiebelasting op gas verhogen. Aan energiebelasting zijn de laagste inkomens (max. 17.646 bruto) straks in 2021 6,2 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt, 2,2 procentpunt meer dan nu.

Bij huishoudens die meer verdienen, gaat dat percentage veel minder omhoog. Huishoudens die tussen de 71.000 en 89.000 euro verdienen zijn dan bijvoorbeeld 1,5 procent van hun besteedbaar inkomen aan energiebelasting kwijt, een stijging van maar 0,4 procentpunt ten opzichte van nu.

Bedrijfsleven goedkoper uit

CE Delft constateert verder dat de klimaatlasten voor bedrijven veel minder hoog zijn dan voor huishoudens. “Huishoudens betalen in 2021 zo’n 180 euro per ton CO2-uitstoot, meer dan alle sectoren uit het bedrijfsleven.” De lichte industrie betaalt minder dan 100 euro per ton CO2, de land- en tuinbouw minder dan 50 euro en de zware industrie en energiesector zelfs minder dan 25 euro.

“Grootverbruikers van energie, met name de industrie, worden ontzien”, aldus het onderzoeksbureau. “Ze hebben momenteel al lage klimaatlasten en gaan nauwelijks meer betalen ten opzichte van hun netto-omzet.”

‘Breed draagvlak nodig’

GroenLinks wil dat het kabinet hier iets aan doet. “Om de energietransitie te laten slagen hebben we een breed draagvlak nodig”, zegt Tweede Kamerlid Tom van der Lee. “Nu komen de lasten vooral terecht bij de burger met een kleine portemonnee of een kleine zaak en de lusten bij de grote bedrijven. Dat moet anders.”

De cijfers hebben betrekking op wat tot nu toe bekend is over de klimaatplannen van het kabinet. Maar het kabinet wil in de loop van dit jaar een groot Klimaat- en Energieakkoord sluiten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Door maatregelen in dat akkoord kan het weer anders uitpakken.

Voor onder meer Milieudefensie en vakbond FNV is de lastenverdeling daarbij een belangrijk punt. “Het wordt voor ons een breekpunt”, zegt Donald Pols van Milieudefensie in de Volkskrant. “Het vorige akkoord ging over petajoules en kilowatturen. In het nieuwe akkoord worden voor ons de arbeidsmarkt en de lastenverdeling heel belangrijk”, zegt Kitty Jong van de FNV in diezelfde krant.

‘Voorbarige conclusie’

De belangenclub van grote industriële energieverbruikers vindt dat het onderzoek van CE Delft te vroeg komt. “Er moet nog een Klimaat- en Energieakkoord gesloten worden”, zegt directeur Hans Grünfeld. “Het is nog helemaal niet duidelijk hoe de doelstelling van 50 procent CO2-reductie in 2030 wordt gerealiseerd, welke kosten daarmee gemoeid zijn en wie dat gaat betalen. Dan lijkt het me voorbarig om te concluderen dat de kosten eenzijdig neerkomen bij huishoudens of degenen met een laag inkomen.”

Volgens Grünfeld zijn er wel vaak grote verschillen tussen huiseigenaren en huurders in wat zij kunnen doen aan hun energiekosten. “Met een eigen woning met plek voor zonnepanelen kun je meer invloed uitoefenen op je kosten dan als huurder in een appartement zonder toegang tot daken. We moeten nadenken over bijvoorbeeld een klimaattoeslag voor lage inkomens die zelf weinig maatregelen kunnen nemen voor energiebesparing.”

Bron: NOS

1,6 miljard euro aan belastingvoordeel voor afbetaald huis verrekend

Huisbezitters die hun woning bijna of helemaal afbetaald hebben, kregen in 2016 bij elkaar voor 1,6 miljard euro aan belastingvrijstelling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het gaat om een flinke groep mensen die hiervan profiteerde. Ruim een vijfde van alle huishoudens maakte gebruik van de zogenoemde vrijstelling van het eigenwoningforfait. Dat bespaarde ze gemiddeld 1470 euro per huishouden.

68-plussers

Maar niet iedereen in Nederland plukt in gelijke mate de vruchten. Vooral voor de ouderen en rijkeren pakt de regeling voordelig uit.

In de helft van de huishoudens die van de vrijstelling gebruikmaakten was de hoofdkostwinnaar 68 jaar of ouder. Dat is logisch, omdat oudere woningeigenaren over het algemeen langer de tijd hebben gehad om hun hypotheek af te betalen, en dan ook eerder in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Ook het inkomen en het gemiddelde vermogen van de betreffende huishoudens lag een stuk hoger, op ruim 93.000 euro (daarbij is de waarde van het eigen huis niet meegerekend).

Wet op de schop

Er is de afgelopen tijd veel discussie geweest over de vrijstelling van het eigenwoningforfait, ook bekend als de wet-Hillen. Het nieuwe kabinet heeft besloten de vrijstelling verspreid over dertig jaar af te bouwen.

Voorstanders van de vrijstelling vinden dat ze daardoor straks beboet worden als ze hun hypotheek afbetalen, terwijl de politiek er juist al jaren op aandringt dat mensen hun schulden aflossen. Maar volgens premier Rutte moet het belastingvoordeel uiteindelijk verdwijnen, omdat de maatregel onbetaalbaar wordt.

Bron: NOS

Pensioen in eigen beheer afkopen? In 2018 is de afkoopkorting 25%

Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt ervoor kiezen om het pensioen in eigen beheer af te kopen. Doet u dat dit jaar, dan krijgt u een afkoopkorting van 25%.

Afkopen kan nog in 2018 en 2019. De fiscale balanswaarde van het pensioen is op het moment van afkoop belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. U krijgt daarop wel een afkoopkorting. Als u afkoopt vóór 1 januari 2019, is de afkoopkorting 25%. En koopt u af in 2019, dan is de korting 19,5%.

Hoe werkt de afkoopkorting?

U berekent de afkoopkorting over de fiscale balanswaarde van het pensioen op het moment van afkoop. Maar als de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015 lager is, berekent u de afkoopkorting over dat lagere bedrag. Of, bij een gebroken boekjaar, over de lagere balanswaarde op de datum waarop dat boekjaar in 2015 eindigde.

Het kortingsbedrag trekt u af van de fiscale balanswaarde van het pensioen op het moment van afkoop. Over de uitkomst berekent u de loonbelasting/premie volksverzekeringen. U betaalt dus over een lager bedrag loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Bron: Belastingdienst

Gemeenten willen enkele euro's belasting meer van burger

Grote gemeenten verhogen de gemeentelijke belastingen dit jaar, maar de stijging is beperkt. Dat zegt onderzoekscentrum Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen, dat de tarieven van 38 gemeenten onderzocht.

Gemeenten hebben drie voorname inkomstenbronnen: de onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Alle drie de belastingen stijgen, maar de gemiddelde stijging is lager dan de inflatie.

Voor ozb zijn burgers gemiddeld 238 euro kwijt, 1,1 procent meer dan vorig jaar. De rekening voor de afvalstoffenheffing komt neer op gemiddeld 274 euro (+0,2 procent) en de rioolheffing komt uit op 55 euro voor huurders (+1,1 procent) en 164 euro (+0,7 procent) voor huiseigenaren.

Alles bij elkaar komt het erop neer dat huiseigenaren gemiddeld 677 euro gaan betalen, 4 euro meer dan in 2017. Huurders betalen 329 euro, 1 euro meer dan vorig jaar.

Volgens de onderzoekers zijn de gemeentelijke lasten de afgelopen jaren veel minder gestegen dan de inflatie. In de afgelopen negen jaar was de stijging 7 keer lager dan de inflatie. Vorig jaar daalden de gemeentelijke lasten voor het eerst sinds 2002.

Bron: NOS

Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 januari 2020

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld: opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes. Vanaf 1 juli 2018 breiden wij wel de handhaving bij kwaadwillenden uit. Dit staat in de Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën.

Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving op 1 januari 2020 om de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) te vervangen. Tot die tijd wordt de handhaving van de Wet DBA opgeschort. Dat betekent dat er niets verandert voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die niet kwaadwillend zijn.

Handhaving bij kwaadwillenden per 1 juli 2018 uitgebreid

Kwaadwillend bent u volgens onze definitie als u ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)’.

Onze handhaving richt zich nu alleen op de ernstigste gevallen van kwaadwillendheid. Tot 1 juli 2018 blijft dat zo. Maar vanaf 1 juli 2018 handhaven wij in alle gevallen van kwaadwillendheid. Wij moeten dan kunnen bewijzen dat er in zo’n situatie sprake is van 3 dingen:

  • een (fictieve) dienstbetrekking
  • evidente schijnzelfstandigheid
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid

Bron: Belastingdienst

Bewaarplicht

De feestdagen zitten er weer op, de dagen gaan lengen, het voorjaar komt er aan. Mogelijk denkt u aan de “grote schoonmaak” in de administratie van uw onderneming. Reden om de regeltjes weer eens op een rijtje te zetten.

Er geldt een wettelijke bewaarplicht voor de administratie. De administratie moet correct worden gevoerd én bewaard! Hoe, digitaal of op papier, die keuze wordt aan u overgelaten zolang de administratie maar toegankelijk blijft, dus ook na wisseling software.

Fiscaal gezien geldt algemeen  een bewaartermijn van 7 jaar. Echter voor onroerende zaken geldt een termijn van 10 jaar .
Voor loonbelastingverklaringen of formulieren met de gegevens voor de loonheffingen, kopieën van het identiteitsbewijs en kopieën van beschikkingen of verklaringen die u van uw werknemer hebt gekregen geldt een termijn van 5 jaar na uitdiensttreding.

Verder dienen de stukken van permanente waarde, akten, overeenkomsten, voorwaarden etc. altijd bewaard te worden.

Mocht blijken bij een controle dat de administratie niet of niet juist is bewaard dan kan de belastingdienst “onbehoorlijk bestuur” stellen. Dat houdt in dat de bestuurders van de onderneming in privé aansprakelijk gesteld kunnen worden. Hierbij merk ik op dat als andere dan het bestuur het feitelijke beleid bepalen, denk ook aan een Raad van Commissarissen, dan kunnen ook die personen in privé aansprakelijke gesteld worden.

Opruimen is dus goed maar let wel wat u in de papierversnipperaar gooit!

Bron: Actuele Artikelen

Wet Hillen uitgefaseerd!

Het is een feit. De wet Hillen zal in de loop van de tijd uit de aangifte gaan verdwijnen. Twaalf jaar na invoering wordt deze wet weer afgeschaft. Hiermee verdwijnt het  belastingvoordeel voor mensen die hun hypotheek bijna helemaal of helemaal hebben afgelost, geleidelijk.

De regeling werd ingevoerd om het aflossen van de eigenwoningschuld te bevorderen.
Doordat tegenwoordig het aflossen van de lening van de eigen woning voor nieuwe leningen verplicht is zouden dus steeds meer mensen in aanmerking komen om van genoemde wet gebruik te maken. Daarmee zou de regeling onbetaalbaar worden.

In de aangiften 2017 en 2018 zult u er nog niets van merken maar met ingang van 1 januari 2019 zal de regeling in 30 jaar worden uitgefaseerd.

Dit houdt in dat met ingang van 2019 no 96 2/3e% van het verschil tussen het eigenwoningforfait dat bij uw inkomen wordt bijgeteld ( afhankelijk van de hoogte van de WOZ waarde van uw eigen woning ) en de op dit forfait in mindering te brengen aftrekbare kosten, in aanmerking wordt genomen.

In 2020 is dat nog 93 1/3e% van het genoemde verschil etc.
Met ingang van 1 januari 2048 zal deze wet dan geheel vervallen zijn…. Of wordt de wet tussentijds toch weer aangepast? Dat is afwachten. Vooralsnog geldt vanaf 2019 voornoemde regeling.

Bron: Actuele Artikelen