Afschaffing inkeerregeling per 1 januari 2018

Begin dit jaar maakte de Staatssecretaris van Financiën bekend dat hij de inkeerregeling wil afschaffen. Recentelijk maakte hij ook bekend wanneer de maatregel van in moet gaan, namelijk per 1 januari 2018. De staatssecretaris stelt dat door toenemende transparantie de belastingdiensten meer informatie tot hun beschikking hebben en beter in staat zijn tot handhaving. De kans dat belastingplichtigen met verzwegen vermogen in het vizier van de fiscus komen, wordt hierdoor steeds groter.

De afschaffing van de inkeerregeling heeft als gevolg dat er geen beperkte termijn meer zal zijn waarbinnen geen boete wordt opgelegd. Momenteel is die termijn twee jaar. Dat werkt als volgt. Stel een belastingplichtige doet zijn aangifte 2014 inkomstenbelasting op 20 april 2015. Daarin geeft hij buitenlands vermogen dat hij bezit niet op. Deze belastingplichtige kan gebruik maken van de inkeerregeling als hij bij de fiscus vóór 20 april 2017 een verzoek indient om gebruik te maken van de inkeerregeling. In deze situatie wordt er (nu) geen boete opgelegd. Wordt vermogen langer dan twee jaar verzwegen, dan volgt er wel een boete, maar wordt deze gematigd tot 120% (in plaats van de maximale 300%) van de alsnog verschuldigde belasting.

Als de inkeerregeling wordt afgeschaft, gelden deze (relatief) gunstige inkeervoorwaarden niet meer. En gezien de toenemende pakkans en hogere boetes, is het zaak voor mensen die overwegen om in te keren, dit nog snel voor 1 januari 2018 te doen.  

Bron: Actuele Artikelen

Belastingopbrengst DGA-pensioen wordt een blamage

Vanaf 1 juli kunnen directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) geen pensioen meer opbouwen in hun eigen BV. De Wet uitfasering biedt dan drie opties. Het opgebouwde pensioen gewoon laten staan, omzetting in een soort bancaire lijfrente (de oudedagsverplichting, ODV) of het pensioen afkopen.

De afkoopfaciliteit, mét een forse korting op de fiscale voorziening van maar liefst 34,5% in 2017, moet dit jaar €2,1 miljard opleveren. En de twee jaren daarna nog eens €1 miljard extra. Inmiddels zijn alle DGA-adviseurs volop bezig om hun DGA’s te adviseren.

Er zijn echter nog zoveel onduidelijkheden én misplaatste Vraag & Antwoorden, dat de beoogde opbrengst écht niet gehaald gaan worden.

Afspraken bij scheiding

Zo heerst er nog steeds opperste onduidelijkheid over hoe de afspraken met het oog op een eventuele echtscheiding vastgelegd moeten worden. Zowel de hoogte, de vorm als de mogelijke notariële vastlegging. Zelfs de meest deskundige notarissen komen hier niet uit.

Ook de vraag of en zo ja, in hoeverre er sprake is van schenkingsaspecten áls er gecompenseerd wordt – als dat al moet – blijft één groot vraagteken.

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Door het Centraal Aanspraakpunt Pensioenen van de belastingdienst zijn al zoveel Vraag & Antwoorden gegeven (30 al!), waardoor Uitfasering Pensioen in eigen beheer, én niet leuker én niet makkelijker gemaakt wordt. De Vraag & Antwoorden worden in de markt dan ook wel Verzoek & Afwijzing genoemd! Sommige, bijvoorbeeld die over het informatieformulier, zijn al 4 keer aangepast sinds 1 april.

Voorbeelden

Een paar voorbeelden. Stel een DGA is na 2015 overleden. Dan krijgt de partner, die recht heeft op een nabestaandenpensioen, geen korting over de fiscale voorziening per eind 2015 van in het voorbeeld €190.000, maar slechts over het ‘toenmalige’ deel van de pensioenvoorziening van €34.000. Dus alleen het deel dat achteraf gezien betrekking heeft op het nabestaandenpensioen.

Omdat de ‘nieuwe’ voorziening voor het (direct ingaande) nabestaandenpensioen maar liefst €389.000 bedraagt, wordt de nabestaande een korting over zo’n €360.000 door de neus geboord. En moet bij afkoop daarover gewoon 52% belasting betalen. De nabestaande gaat dus zeker niet afkopen! De oplossing is gewoon de korting over €389.000.

Reacties van accountants en belastingadviseurs hierop tijdens mijn lezingen waren van ‘belachelijk’ tot ‘schandalig’. En gelijk hebben ze.

Ook mag een DGA die ouder is dan 5 jaar na de AOW-datum het pensioen wel omzetten in een oudedagsverplichting, maar mag dat niet onderbrengen bij een bank. Dat betekent dat de DGA alsnog tot z’n 85-ste vast zit aan de BV. Dus hoezo uitfaseren?

Vervolgens moet een ingegaan (nabestaanden)pensioen als het wordt omgezet in een oudedagsverplichting, uitgesteld tot op z’n vroegst 5 jaar voor pensioendatum. Dat levert dus niet meer belasting maar juist uitgesteld minder op. Raar.

Geen flexibiliteit

Dat de oudedagsverplichting niet uitgesteld mag worden tot na AOW-datum en geen enkele vorm van flexibiliteit kent, parttime bijvoorbeeld of hoog/laag is natuurlijk een vreemde omissie in het huidige tijdsbestek.

Geen € 2,1 miljard

De ervaring leert dan ook dat nog geen 10% afkoopt. En dat zijn vooral ingegane, kleine pensioentjes. Als ik dat projecteer op de verwachting dat dit jaar 24% van alle DGA’s zouden gaan afkopen, dan kom ik op maximaal een belastingopbrengst €0,5 miljard. En die ‘andere’ miljard komt zeker niet binnen, als een DGA weet dat de korting in 2018 maar 25% en in 2019 maar19,5% is. Als de DGA al afkoopt is het natuurlijk in 2017.

Tegenvaller voor de schatkist

De conclusie kan dus nu al zijn dat de beoogde belastingopbrengsten bij lange na niet gehaald gaan worden. De reparatie met een Novelle van een eerder vermeend ‘gat in de wet’ ten spijt. Het nieuwe kabinet kan deze tegenvaller dus alvast inboeken.

Bron: de Telegraaf

586 miljoen aan toeslagen Belastingdienst 'oninbaar'

De Belastingdienst heeft voor een bedrag van 1,6 miljard euro openstaan aan ten onrechte uitgekeerde toeslagen. Het gaat om geld dat sinds 2006 aan burgers is uitgekeerd voor onder meer huur- en kinderopvangtoeslag. Dat blijkt uit gegevens die de Belastingdienst openbaar heeft gemaakt.

Ruim een derde van het uitstaande bedrag, 586 miljoen euro, staat bij de Belastingdienst in de boeken als oninbaar. Dat komt volgens een woordvoerder van de Belastingdienst omdat ontvangers van de toeslagen het geld niet kunnen missen, bijvoorbeeld omdat ze in de schuldhulpverlening zitten.

Toeslagen 2006-2016 in euro’s

Uitgekeerde toeslagen
121 miljard
 

Onterecht uitgekeerd
20 miljard (17% van totaal)   
 

Waarvan nog niet terugbetaald    
1,6 miljard 
 

Oninbaar
586 miljoen
 

Minder fout

Sinds vorig jaar gaat er wel veel minder fout bij het uitkeren van toeslagen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk omdat de definitieve cijfers nog niet bekend zijn.

Dat er nog altijd veel geld onterecht wordt uitgekeerd aan toeslagen, heeft volgens de Belastingdienst verschillende oorzaken. Veel mensen hebben moeite om hun inkomen vooraf goed in te schatten. Of ze geven wijzigingen van het inkomen te laat door. Ook mensen die naar het buitenland vertrekken of overlijden krijgen soms ten onrechte toeslagen doorbetaald. Regelrechte fraude komt minder vaak voor.

In Nederland krijgen zo’n 6,8 miljoen huishoudens een of meerdere toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.

In totaal is er vorig jaar 12 miljard euro uitgekeerd aan toeslagen.

Bij de kinderopvangtoeslag staat nog een bedrag open van 565 miljoen euro. Daarna volgen de huurtoeslag en de zorgtoeslag waar respectievelijk nog 483 en 415 miljoen euro geïnd dienen te worden.

De toeslagen zijn al jarenlang een hoofdpijndossier voor de Belastingdienst. De voorganger van staatssecretaris Wiebes, Frans Weekers, moest in 2014 aftreden in de nasleep van de zogenoemde ‘Bulgaren-fraude’.

Bulgaren bleken op grote schaal te hebben gefraudeerd met onder meer zorg- en huurtoeslagen. Toen de Belastingdienst maatregelen nam om verdere fraude te voorkomen, ontstond een flinke chaos. Tienduizenden huishoudens kregen plotseling geen toeslagen meer. Veel mensen kwamen daarmee in de financiële problemen.

“Het gaat nog altijd om grote bedragen,” zegt CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. “We zitten er al een paar jaar bovenop en je ziet dat Wiebes veel maatregelen heeft genomen om het teveel aan voorschotten te verminderen.” Zo krijgen mensen na het aanvragen van de toeslag niet langer automatisch een voorschot of het hele voorschot uitgekeerd. “De maatregelen sorteren effect,” zegt Omtzigt.

Bron: NOS

Persoonsgegevens op straat door beveiligingslek Belastingdienst

Bij de Belastingdienst zijn persoonlijke gegevens van meerdere personen naar buiten gesmokkeld door externe medewerkers die bij de fiscus op een speciale afdeling werkten. De Belastingdienst heeft aangifte gedaan.

Dat blijkt uit intern onderzoek van de Belastingdienst, schrijft staatssecretaris Eric Wiebes vrijdag aan de Tweede Kamer.

Er is sprake van tien gevallen waarin persoonsgegevens “op een ongeoorloofde manier de Belastingdienst hebben verlaten”.  

Wiebes noemt dat niet acceptabel. De fiscus is tekortgeschoten in het beschermen van persoonsgegevens, aldus de staatssecretaris. De PvdA wil nog voor het zomerreces van volgende week een debat met Wiebes. Ook CDA, D66 en SP zijn zeer kritisch. 

Aangifte

Bij het ene geval waartegen aangifte is gedaan, zijn persoonsgegevens naar buiten gebracht via email, wat op geen enkele manier kan worden verklaard vanuit het werk dat wordt verricht.

Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte in behandeling. Ook is er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens van deze gevallen. Die zal eventueel een onderzoek naar de zaak starten. De personen en bedrijven om wie het gaat, worden binnenkort geïnformeerd over het informatielek.

Broedkamer

Begin dit jaar onthulde televisieprogramma Zembla dat er bij een onderdeel van de Belastingdienst mogelijk miljoenen gegevens van bedrijven en personen op straat kunnen komen te liggen.

Het gaat om de zogenoemde broedkamer. In deze nieuwe afdeling werd geëxperimenteerd met gegevens van 11 miljoen belastingbetalers en 2 miljoen bedrijven. Het idee is om met behulp van slimme software en data-analyses makkelijker fraude op te sporen.

Na de uitzending van Zembla liet Wiebes de zaak door de Belastingdienst onderzoeken. Er is daarbij gekeken naar de periode februari 2016 tot en met februari 2017.

Wiebes schrijft dat de inhuur van de betrokken externe medewerkers per direct is beëindigd. Er wordt nagedacht over wat de verdere juridische consequenties zijn voor het uitzendbureau.

Onderzoek

De overige negen zaken worden verder onderzocht. In vijf gevallen gaat het om de gegevens van één persoon die via email naar buiten is gebracht.

Dat lijkt geen verband te houden met het werk dat wordt gedaan en is bovendien niet toegestaan. Er wordt daarom gestart met een integriteitsonderzoek. Er kunnen disciplinaire maatregelen volgen.

Bij twee zaken is nader onderzoek nodig of er opzet in het spel is of dat er sprake is van onzorgvuldigheid. Bij de laatste twee gevallen moet nog worden gekeken om wat voor een gegevens het gaat en wat ermee is gebeurd.  

Er zijn maatregelen genomen bij de broedkamer, maar het duurt volgens Wiebes nog minstens zes maanden voordat die volledig in werking treden. Voor de tussentijd worden andere, tijdelijke oplossingen gebruikt. Op de reguliere controles door de Belastingdienst heeft dit geen invloed, schrijft Wiebes.

Zodra de onderzoeken zijn afgerond, wordt de Kamer geïnformeerd.

Bron: NU.nl

Leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker – of dat ook niet?

Met de formatie van het kabinet in volle gang is het weer interessant om te zien welke kant het fiscale beleid uit zal gaan. De fiscaliteit is de afgelopen jaren in toenemende mate gebruikt als een instrument om politieke visies en beleid tot uiting te brengen. Dit is in het licht van de strijd om de stemmen begrijpelijk, maar het resultaat van de grote hoeveelheid – niet zelden tegenstrijdige – regelingen is ook onbegrijpelijke regelgeving en toenemende problemen bij de uitvoering van de belastingheffing.  

Bekende voorbeelden van steeds ingewikkeldere fiscale regelgeving zijn de autobelastingen en de belastingheffing van de eigen woning. Met de recente aanpassingen in de wetgeving die voortvloeien uit Autobrief II, lijkt het laatste kabinet overigens wel een poging te doen om die complexiteit uit de wetgeving te halen. Bij de eigen woning is het zover nog niet. De fiscale regelgeving omtrent de eigen woning is nog steeds zeer onoverzichtelijk en complex, met als gevolg een aantal ongewenste of onredelijke gevolgen voor belastingplichtigen alsook een zeer reëel gevaar op fouten in de aangifte inkomstenbelasting.

Het nieuwe kabinet erft niet alleen complexe wetgeving als uitvloeisel van fiscaal instrumentalisme, ook de rap veranderde maatschappij zorgde in (recent) verleden voor wetgeving die niet altijd aansluit bij de realiteit. Neem de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), welke een einde moest maken aan de schijnzelfstandigheid die onder de oude VAR werd geconstateerd. Maar de wet DBA heeft in plaats van het bieden van een passende oplossing voor dit probleem, gezorgd voor ernstige chaos in de zelfstandigenmarkt. De voornaamste oorzaak lijkt te liggen in het feit dat de wet geen heldere en vooral realistische criteria geeft om zelfstandigheid van dienstverband te scheiden. En met de zeer snel veranderende wereld om ons heen, is dit ook absoluut geen eenvoudige klus. Maar wel een klus die geklaard dient te worden, wil de rust weer terugkeren bij de zelfstandigen en hun opdrachtgevers.  

Hopelijk kan het nieuwe kabinet voor wat betreft de fiscale wetgeving datgene bereiken wat de slogan van zijn uitvoerende fiscale tak al jaren belooft: het makkelijker maken. Leuker mag trouwens ook. 

Bron: Actuele artikelen

Kabinet verwacht meevaller van 8 miljard euro in 2017

Het kabinet verwacht voor dit jaar bijna 8 miljard euro meer op te halen aan belastingen en premies dan eerder in de Miljoenennota op Prinsjesdag vorig jaar werd geraamd.

De meevallers komen vooral van de btw (2,4 miljard), de vennootschapsbelasting (2,3 miljard) en de loon- en inkomensheffing (1,2 miljard). 

Dat staat in de Voorjaarsnota die demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem donderdag naar de Tweede Kamer stuurt. De Voorjaarsnota laat zien welke wijzigingen er door het kabinet zijn doorgevoerd ten opzichte van de Miljoenennota. 

De meevaller is te danken aan de aantrekkende economie, die doet het in 2017 beter dan aanvankelijk werd gedacht.

Zo daalt de werkloosheid met de huidige verwachting naar 4,9 procent van de beroepsbevolking. Bij de presentatie van de Miljoenennota in september vorig jaar werd uitgegaan van een werkloosheidspercentage van 6,2 procent.

Daardoor dalen de kosten aan uitkeringen met 234 miljoen euro. Tegelijkertijd wordt er meer inkomstenbelasting geïnd omdat er meer mensen aan het werk zijn. Ook aan hulpmiddelen in de zorg wordt minder uitgegeven dan verwacht: 164 miljoen euro.

In de Voorjaarsnota staat verder dat het begrotingsoverschot dit jaar uitkomt op 0,2 procent van het bbp en verder oploopt naar 1,3 procent in 2021. De staatsschuld blijft dit jaar net onder de door Europa gestelde grens van 60 procent van het bbp. Ook dit is een gunstiger beeld vergeleken met de Miljoenennota op Prinsjesdag.

Tegenvallers

Bij de positieve cijfers is een kanttekening op zijn plaats. Het Centraal Planbureau (CPB) becijferde in maart dat het begrotingsoverschot dit jaar zou uitkomen op een half procent.

Het ministerie van Financiën legt dit verschil van 0,3 procentpunt uit als gevolg van beleid. Het planbureau presenteert de kale cijfers, vervolgens kunnen die in dit geval lager uitvallen als gevolg van politieke keuzes.

Er zijn sowieso tegenvallers te melden. Eerder sprak Dijsselbloem van een tekort op de begroting van het ministerie van Onderwijs van “enkele honderden miljoenen”. Nu is het duidelijk dat het om 200 miljoen euro per jaar gaat. Een gevolg van te laag ingeschatte leerling- en studentenaantallen.

De langdurige zorg valt voor dit jaar 176 miljoen euro duurder uit omdat sommigen aanspraak hebben op meer zorg.

Ook de voorgenomen bezuiniging van de scholings- en monumentenaftrek is van de baan. De Tweede Kamer had grote problemen met de plannen waarop het kabinet afzag van de bezuiniging. De tegevallers voor dit jaar worden gedekt met de meevallers. 

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) liet woensdag aan de Kamer weten dat de verpleeghuizen per jaar 2,1 miljard euro nodig hebben om op een gewenst niveau te blijven. Daarmee legt de demissionair bewindsman deze opdracht neer bij een volgend kabinet.  

Nieuw beleid

Dankzij de goede economische ontwikkelingen, maakt het niet zoveel uit of een nieuw kabinet snel aantreedt of dat het huidige nog even blijft zitten, laat Dijsselbloem in een reactie weten.

Mocht het demissionaire kabinet nog de begroting 2018 voor Prinsjesdag moeten opstellen, dan is het ”onvermijdelijk” dat er nieuw beleid inkomt, zegt de minister. Er zal extra geld beschikbaar worden gesteld voor knelpunten, bijvoorbeeld om de koopkracht voor bepaalde groepen op peil te houden. ”We gaan niet problemen laten ontstaan of laten oplopen.”

Hoewel het overschot aan het eind van een volgende kabinetsperiode vermoedelijk oploopt tot ongeveer 11 miljard euro, vindt Dijsselbloem het vooral belangrijk te kijken naar hoe de overheidsfinanciën er op de langere termijn voor staan. 

“Kunnen we dan ook de AOW, de zorg en het onderwijs betalen?”, vraagt de bewindsman zich af. Hij waarschuwt zijn opvolger daarom voor een te los uitgavebeleid.

Mantelzorgboete

De zogenoemde ‘mantelzorgboete’ is definitief van de baan. Op het plan van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) kwam veel kritiek, omdat het immers financieel minder aantrekkelijk zou worden om als ouder een kind of als kind een ouder in huis te nemen om mantelzorg te verlenen. Volgens sommigen wordt het daardoor zelfs onmogelijk gemaakt.

Eerder werd al duidelijk dat de plannen de ijskast ingaan, waardoor de wijziging geen verrassing is voor de lopende begroting. Hoe de lagere inkomsten voor de komende jaren moet worden opgelost, is aan een volgend kabinet.

Uitgaven

Om een volgend kabinet meer inzicht te geven in de financiën, is er een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor de komende jaren toegevoegd.

Voor 2017 stelt het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar voor de verpleeghuiszorg. Dat komt bovenop de al eerder aangekondigde eenmalige 100 miljoen euro extra. Daarbij is er 145 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2021 om extra mensen op te leiden en om- of bij te scholen.

Ambtenaren kunnen een loonsverhoging tegemoetzien dankzij hogere inkomsten van het rijk uit pensioenpremies. Het gaat in totaal om 342 miljoen euro.

Verder gaat er 50 miljoen euro extra naar veiligheid, stabiliteit, migratiesamenwerking en opvang in de regio. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking stijgt dit jaar met 62 miljoen euro.

De lagere asielinstroom in 2016 heeft ook nog effect op dit jaar. Er is 170 miljoen euro minder nodig dan gedacht voor de opvang. Dit geld gaat terug naar de begroting van ontwikkelingssamenwerking.  

De Koninklijke Marechaussee krijgt er structureel 20 miljoen euro bij van het kabinet. Hiermee moeten tweehonderd extra marechaussees worden ingezet voor de grensbewaking op lucht- en zeehavens.

Bron: NU.nl

Europarlementariërs willen geen controle op toelage

Europarlementariërs zien niets in een verplichting om een accountant te laten controleren hoe ze hun onkostenvergoeding uitgeven. De leden krijgen jaarlijks naast hun brutosalaris van ongeveer een ton ruim 50.000 euro voor algemene onkosten, belastingvrij.

Een voorstel hiervoor van SP’er Dennis de Jong, lid van de begrotingscontrolecommissie, haalde het donderdag niet.

”Mijn collega’s weigeren verantwoording af te leggen. Kennelijk komt het dan te dichtbij.’’ De meeste Nederlandse delegaties laten hun uitgaven vrijwillig controleren door een accountant.

De Jong zegt goed te begrijpen dat burgers ervan uitgaan dat veel van zijn collega’s de vergoedingen ”gewoon in eigen zak steken’’. De regels over waarvoor de toelage mag worden gebruikt worden wel aangescherpt.

De parlementsbegroting voor dit jaar bedraagt 1,9 miljard euro, waarvan ongeveer 22 procent wordt besteed aan de salarissen, reiskosten, kantoorruimte en assistenten van de 751 Europarlementariërs.

Bron: NU.nl

Veel minder vragen voor Belastingtelefoon

Het aantal mensen dat de Belastingtelefoon heeft gebeld met vragen over de aangifte is dit jaar veel lager dan vorig jaar. Het waren er tussen 1 maart en 1 mei 850.000. Vorig jaar belden in dezelfde periode nog 1,2 miljoen mensen de Belastingtelefoon.

De daling is volgens de fiscus te verklaren doordat de dienst steeds meer gegevens voor mensen al invult. Daarnaast zijn de hulpteksten uitgebreid en aangepast. De meeste vragen gingen dit jaar over de eigen woning en aftrekposten zoals studie- of zorgkosten.

Zesbaans snelweg

De aangifte moest dit jaar voor 1 mei binnen zijn. Op de laatste dag dat dat kon, gisteren dus, werd nog ruim 288.000 keer aangifte gedaan. In totaal zijn bij de fiscus 8,7 miljoen aangiften binnengekomen.

Steeds minder mensen doen aangifte op papier, nog maar 1 procent van het totaal. De rest doet het online, en dat leidde op de eerste dag van de aangifteperiode tot drukte op de digitale snelweg. De rest van de aangifteperiode waren er geen problemen en dat kwam volgens de Belastingdienst doordat de capaciteit van het systeem is uitgebreid van “een vierbaans naar een zesbaans snelweg”.

Bron: NOS

De dga moet misschien maar niet rouwig zijn om het pensioen in eigen beheer

Homo oeconomicus is een mensbeeld waarin de mens een economisch wezen is, gericht op de bevrediging van zijn behoeften op efficiënte, rationele en logische wijze. Met dat mensbeeld in gedachten was pensioen in eigen beheer ook een heel aardige regeling. In plaats van je pensioen over te laten aan de grillen van de markt, investeer je in de ‘asset’ waar je zelf de meeste controle over hebt: je eigen onderneming.  Het fiscale voordeel is mooi meegenomen en je bouwt een mooie pensioenpot op. Toch?

De praktijk is een stuk weerbarstiger. Zo snapt de gemiddelde dga niet veel van het pensioen in eigen beheer, zijn de kosten behoorlijk hoog en geeft het pensioen in eigen beheer veel problemen bij echtscheiding van de dga.

Maar misschien het meest vervelende voor de dga is de verraderlijke stelligheid waarmee de waarde van het pensioen op papier staat, zwart op wit op de creditzijde van de balans van zijn onderneming. Of de dga daadwerkelijk aanspraak kan maken op dat pensioen hangt echter helemaal af van wat er op de debetkant van de balans van zijn onderneming staat, de bezittingen. Als het voornaamste ‘bezit’ van de onderneming bestaat uit een vordering op de dga zelf, dan kan die dga fluiten naar zijn pensioen. Hetzelfde geldt voor de dga waarvan de onderneming in zwaar weer is geraakt.

De dga oeconomicus zou zoiets nooit overkomen. Hij zou enkel rationele beslissingen nemen die ertoe zouden leiden dat er ruim voldoende waarde in de pot zit om later een mooi pensioen uit te kunnen keren. Net zoals de woningeigenaar oeconomicus met een aflossingsvrije hypotheek gedisciplineerd maandelijks zelf aflossingen zou doen om zijn hypotheekschuld te verminderen.

In werkelijkheid blijkt dat de homo oeconomicus  vooral een theoretisch concept is. Zeker waar het ingewikkelde economische en fiscale onderwerpen betreft met vergaande financiële consequenties, lijkt het beter om de homo sapiens de meest veilige optie te bieden in plaats van de optie die rationeel gezien misschien beter is.

En dus is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer een kwalijke zaak voor dga oeconomicus . Maar voor de echte dga van vlees en bloed is het ter ziele gaan van pensioen in eigen beheer misschien niet eens zo verkeerd. 

Bron: Actuele artikelen

Rekening-courant (r/c) directeur- grootaandeelhouder (DGA)

Als DGA heeft u meerder petten op. Die van directeur van de onderneming en die van werknemer en aandeelhouder. Het is heel gemakkelijk om zakelijk allerlei kosten te betalen die voor privé doeleinden gemaakt te worden dan wel worden door u privé kosten voor de onderneming betaald. De betalingen lopen dan door elkaar heen. Uw boekhouder zal deze als het goed is boeken in de zogenaamde r/c van u bij de B.V. Op die manier bouwt u een schuld of vordering op bij de B.V.

Goedgekeurd is dat als in het jaar de r/c vordering niet hoger is dan € 17.500 er over en weer geen rente in rekening hoeft te worden gebracht  en bij de B.V.  geen rente mag worden afgetrokken.

Het is dus zaak om jaarlijks bij de afsluiting van de boekhouding de r/c verhouding van u met de BV goed te bezien. Mogelijk dat er grote opnamen zijn die geen consumptief karakter hebben. Alsdan kan er mogelijk een afzonderlijke leningsovereenkomst worden opgemaakt met afspraken over rente, aflossing, looptijd en zekerheden. Ook hier geldt: de condities moeten zakelijk zijn als of de lening met een willekeurige derde worden overeengekomen.

Bij een r/c die inhoudt een vordering van de DGA privé op de BV moet bezien worden of sprake is van het ter beschikking stellen van vermogen. Als dat het geval is komt de lening en dus ook de rente in box 1 terecht met een heffing over de rente van maximaal 52%. Een juist inzicht in de financiële verhoudingen van u met de BV is dus gewenst.

Bron: Actuele artikelen